Regulamin

DEFINICJE

Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

Klient – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin;

Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą loginu i hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu;

Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;

Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Sklep – platforma sprzedaży dostępna za pośrednictwem adresu https://nudzi-misie.pl;

Sprzedawca – OWLSTUDIO Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-637), ul. Dewońska 4/11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Kielce w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572667, NIP: 9591964147, REGON: 362318368 o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, wpłaconym 5 000,00 zł;

Towar – rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;

Treści Cyfrowe – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych – umowa, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie Sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki;

Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail;

Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych jakimi są:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 83.0 i wyższej lub Opera w wersji 72.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 87.0. i wyższej, Microsoft Edge w wersji 87 i wyższej;
  4. minimalna rozdzielczość ekranu 1920 x 1024 pikseli;
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;
  6. dedykowanego oprogramowania Adobe Acrobat Reader w wersji wydanej nie wcześniej niż w 2020 roku, w celu otwarcia i wydrukowania pobranych produktów w formatach PDF;
 2. Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację Regulaminu.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi na rzecz Klientów:
  1. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (usługa założenia i prowadzenia Konta);
  2. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  3. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.
 2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi:
  1. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
  2. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;
  3. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;
  4. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień.
 3. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 i 2 nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty Ceny.
 4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu.
 5. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  3. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w przypadku Umowy Sprzedaży.
  4. Klient zobowiązany jest również do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.
 6. W związku z prowadzeniem przez Sprzedawcę sprzedaży produktów licencjonowanych w uzasadnionych przypadkach np. podejrzenie podania nieprawdziwych danych przez Klienta, Sprzedawca może zablokować mu konto i żądać aktualizacji podanych danych.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt: kontakt@nudzi-misie.pl
 2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały zrealizowane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.
 3. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

REKLAMACJE USŁUG

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług poprzez wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW – ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje podane na stronie https://nudzi-misie.pl stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży)
 3. Do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „KUPUJĘ I PŁACĘ” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń itp.;
 4. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „KUPUJĘ I PŁACĘ” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcia Zamówienia do systemu Sklepu) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach i udostępnienie informacji o złożonym zamówieniu w Koncie Klienta w zakładce Historia zamówień.

CENY

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki.
 3. Faktura VAT oraz faktury korygujące i duplikaty są wystawiana w wersji elektronicznej, co kupujący akceptuje oraz na co wyraża zgodę akceptując poniższy regulamin. Faktura VAT wysyłana jest na życzenie kupującego, na wskazany w formularzu zamówienia adres email w terminie do 14 dni, od daty otrzymania wpłaty przez Sprzedawcę.
 4. Sklep umożliwia wykorzystywania kuponów rabatowych, które m.in. można otrzymać śledząc m.in. profil sklepu w portalach społecznościowych lub być subskrybentem newslettera. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących możliwości wykorzystania kuponów poprzez ograniczenie możliwości zastosowania kuponu powyżej danego progu wartości koszyka, ograniczenie możliwości zastosowania kuponu do produktów nie będących aktualnie w promocjach (już przecenionych), ograniczenie możliwości zastosowania kuponu do jednorazowego użycia przez użytkownika – jeżeli, któreś z tych ograniczeń nie jest zastosowane do danego kuponu, to informacja o tym będzie podana z publikacją kuponu, w przeciwnym przypadku zastosowanie mają wszystkie ujęte ograniczenia w tym  punkcie regulaminie.
 5. Faktury VAT wystawiane są w oparciu o dane klienta podane podczas składania zamówienia. Jeżeli informacje te są niepoprawne, to prosimy o przesłanie noty korygującej z poprawnymi danymi. Wystawienie dokumentu noty lub faktury korygującej przez naszą firmę jest operacją dodatkowo płatną (30zł).

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

 1. Płatności można dokonać, przelewem bankowym lub szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem firmy świadczącej usługi płatnicze, na podstawie danych wyświetlonych w trakcie składania Zamówienia.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem ING Bank Śląski S.A., PayPro S.A. (Dawne: DotPay Sp. z o.o.) oraz PayPal Holdings, Inc.
 3. Zwroty płatności, w przypadku zamówień kwalifikujących się do dokonania zwrotu, odbywają się tym samym kanałem, którym była wykonana płatności, w wyjątkowych przypadkach procedura zwrotu środków może być realizowana przez Sprzedawcę przelewem tradycyjnym w terminie 14 dni roboczych od podjęcia decyzji o zwrocie.
 4. W przypadku wyboru przez kupującego metody płatności za zamówienie przelewem standardowym, zamówienie otrzymuje status “Wstrzymane”, aż do otrzymania należności na koncie bankowym sprzedawcy. W przypadku braku otrzymania wpłaty za zamówienie w terminie 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia, sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania i usunięcia zamówienia.

UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

 1. Sklep prowadzi sprzedaż treści cyfrowych na nośnikach niematerialnych.
 2. Sklep może oferować sprzedać innych usług lub produktów w oparciu o dodatkowy regulamin dedukowany usłudze lub produktowi.
 3. Zakupione treści cyfrowe udostępniane są Klientowi na jego koncie Klienta w ciągu 24 godzin od automatycznego zaksięgowania płatności.
 4. Klient sklepu kupując materiały cyfrowe (pliki PDF), wnioskuje, aby Sklep rozpoczął realizację zamówienia od razu, czyli z pominięciem upływu terminu na odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta. Jednocześnie Klient przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zakupu materiałów cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych dalsze prawo odstąpienia od umowy sprzedaży mu nie przysługuje.
 5. Ze względów bezpieczeństwa w sklepie obowiązuje limit ilości pobrań zakupionej treści cyfrowej do 5 pobrania oraz limit długości czasu, wynoszący 90 dni licząc od daty zakupu przez jaki link do treści cyfrowej będzie aktywny. Klient zobowiązany jest po pobraniu treści cyfrowej zarchiwizować ją w bezpieczny sposób. Nie ma możliwości wydłużenia okresu oraz ilości pobrań zamówionych plików. Aby pobrać zakupioną treść cyfrową po wykorzystaniu limitu czasu na jej pobranie oraz po przekroczeniu limitu pobrań, należy wybrany produkt zakupić ponownie.
 6. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Treści Cyfrowych w terminie 7 dni od dnia dostarczenie Treści Cyfrowych, reklamacje zgłaszane powinny być na adres kontakt@nudzi-misie.pl z adresu email klienta podanego przy zakładaniu konta.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Treści Cyfrowych Klient może domagać się dostarczenia poprawionej prawidłowej wersji Treści Cyfrowych w terminie 7 (siedmiu) dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI MATERIALNYCH

 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów materialnych, które są po dokonaniu zamówienia każdorazowo indywidualnie produkowane, wytwarzane oraz przygotowywane zgodnie z Art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta – zatem noszą znamiona produktów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści materialnych przysługuje jedynie w przypadku produktów, które nie są tworzone pod indywidualne zamówienie klienta.
 3. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Treści Materialnych w terminie udzielonej na nie gwarancji, reklamacje zgłaszane muszą być na adres pocztowy Sprzedawcy.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Treści Materialnej Klient może domagać się naprawienie przez Sprzedawcę Treści Materialnej na własny koszt. Jeżeli sprzedawca nie będzie miał możliwości naprawy Treści Materialnej może zaproponować Klientowi jej wymianę na nową, a w przypadku braku możliwości dostarczenia nowej Treści Materialnej zwrotu kwoty równej Ceny Treści Materialnej najpóźniej w terminie 30 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
 6. Treści Materialne objęte są 12 miesięczną gwarancją Sprzedawcy.

LICENCJA

 1. Klient z chwilą zakupu nabywa niewyłączną licencję do użytkowania zakupionych materiałów.
 2. Wszystkie materiały są chronione prawnie.
 3. Klientowi udziela się licencji do wykorzystania zakupionych treści cyfrowych w celach edukacyjnych w ramach tzw. użytku osobistego lub w celach związanych z działalnością edukacyjną świadczona przez: przedszkola, szkoły, placówki i poradnie psychologiczne, logopedyczne oraz inne placówki edukacyjne, które materiały te stosować będą w celu prowadzenia swoich zajęć.
 4. Zabrania się udzielania pod-licencji, sprzedaży w jakiejkolwiek formie, udostępniania, wypożyczalnia, wynajmowania, transferu, kopiowania,  rozprowadzania lub modyfikowania w jakikolwiek sposób nabytych materiałów cyfrowych.
 5. Zabrania się umieszczania materiałów cyfrowych oraz ich zdjęć na innych stronach internetowych, w publikacjach drukowanych, elektronicznych lub innych mediach – w całości oraz we fragmentach, bez pisemnej zgody licencjodawcy.
 6. Zezwala się na umieszczenie zdjęcia fragmentów produktów cyfrowych, będących w użyciu np. podczas zajęć lub w przygotowanej scenerii pod warunkiem oznaczenia aktywnym linkiem do strony nudzi-misie.pl, profilu FB, profilu Instagram lub Pinterest.
 7. Licencja cyfrowa zezwala na jeden wydruk kompletnego produktu – zabrania się powielania zakupionych treści cyfrowych, w przypadku konieczności wydrukowania np. 5 egzemplarzy tego samego produktu,  należy zakupić 5 sztuk produktów.
 8. Potwierdzeniem posiadania licencji jest faktura VAT wystawiona przez licencjodawcę z numerem zamówienia.
 9. W sytuacjach wątpliwych zasadność użycia licencji podlega indywidualnej interpretacji Sprzedającego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, przez okres 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane, z wyjątkiem dostarczenia Treści Cyfrowych na podstawie Art. 38 pkt.13. Ustawa o prawach konsumenta, które zostały pobrane przez Klienta ze Sklepu czyli dokonało się spełnienie świadczenie, o czym mowa w rozdziale UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH oraz zgodnie z Art. 38 pkt.3. Ustawa o prawach konsumenta, produktów tworzonych na indywidualne zamówienie służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb i będących produktami niefabrykowanymi a tworzonymi indywidualnie zgodnie z wymogami i oczekiwaniami Klienta.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres kontakt@nudzi-misie.pl

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu umieszczone w ramach Konta są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który przetwarza dane osobowe Klientów tylko w zakresie i celu realizacji Umowy o świadczenie usługi lub Umowy Sprzedaży, a także w celach niezbędnych do prowadzenia Sklepu.
 3. Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe Klientów innym podmiotom, w tym np. operatorom tzw. „bramek płatności” jedynie w zakresie niezbędnym i w celu prawidłowej realizacji transakcji.
 4. Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi rejestrację Konta w Sklepie, przeprowadzenie procesu płatności lub zawarcie Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz usunięcia na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 6. Użytkownik może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jedynie pod warunkiem dobrowolnego wyrażenia w tym zakresie zgód.

ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  2. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
  4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi.
 2. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu w zakładce https://nudzi-misie.pl/regulamin.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL:  https://nudzi-misie.pl/regulamin/ skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do własnej, indywidualnej interpretacji zapisów regulaminu oraz wydawania interpretacji mającej na celu określenia prawidłowego użycia udzielonej licencji lub określania złamania postanowień licencyjnych.
 5. Historia zrealizowanych zakupów jest przechowywana przez sprzedawcę, przez okres nie mniejszy niż 12 miesięcy, po tym czasie może zostać usunięta. Historia zamówień niezrealizowanych, nieudanych, wstrzymanych z powodu oczekiwania na płatność i anulowanych jest przechowywana przez okres 3 miesięcy, po tym okresie jest usuwane. Nieaktywne konta użytkowników są usuwane z systemu po okresie nie mniejszym, niż 12 miesięcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 października 2018 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
Regulamin poprawiony i zaktualizowany w dniu 7 października 2020 roku.